Đồ Long

2.5
Chapter 52 18 March 2023
Chapter 51 11 March 2023

Chu Tà

3.5
Chapter 128 17 March 2023
Chapter 127 17 March 2023